O projekcie

Od 1 listopada 2013 r. Powiat Goleniowski, przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie, realizuje projekt „WSPARCIE NA STARCIE”, współfinansowany w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

    Projekt skierowany jest do 30 osób bezrobotnych w tym : do 3 kobiet i 4 mężczyzn w wieku powyżej 50 roku życia oraz do 13 kobiet i 10 mężczyzn w wieku do 30 roku życia, osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej ( z wyłączeniem osób, zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu) , których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie powiatu goleniowskiego, polickiego lub miasta Szczecin.

Uczestnikom projektu oferujemy:
•    Doradztwo indywidualne
•    Warsztaty aktywizacyjne
•    Szkolenie w zakresie przedsiębiorczości
•    Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej
do kwoty 20 tys. zł.

Rekrutacja uczestników do projektu będzie prowadzona do 3 stycznia 2014r.

Adresy Biur projektu „WSPARCIE NA STARCIE”:
1.    Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie ul. Zakładowa 3, 72-100 Goleniów ( Tel. 91 418-34-95 )
2.    Fila PUP w Nowogardzie Pl. Wolności 9, 72 – 200 Nowogard ( Tel. 91 392-13-76 )

Adres strony projektu: www.wsparcie-na-starcie.pupgoleniow.pl

Wzór formularza rekrutacyjnego jest dostępny na stronie projektu w zakładce Do pobrania.

bok
slogan

header2

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, udostępnianymi przez Ministerstwo Pracy


mpips